มอบประกาศนียบัตร

     เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน ปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง “นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data โดยใช้วิธี machine learning (Innovative Data Analytics for Granular Estimation of Population and poverty indicators)” ณ ห้องอบรม ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************