โครงการ Data for Development (Phase ๒) ครั้งที่ ๑

     วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมเพื่อนำเสนอและเปิดโครงการ Data for Development (Phase ๒) ครั้งที่ ๑ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) ได้ดำเนินโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการระดับภูมิภาค (Knowledge and Support Technicial: KSTA) ในนามประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน การเสริมสร้างขีดความสามารถการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกกำลังพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการและนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและสนับสนุนการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************