อบรมเชิงปฏิบัติการ Data for Development (Phase ๒) ครั้งที่ ๑

     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data for Development (Phase ๒) ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “UNSD-ADB Joint Mission to Thailand National Statistical Office”1st  โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมการอบรม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจาก UNSD-ADB ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรม ๒ ฝั่งทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************