ประชุมมอบนโยบาย

     เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมชี้แจง เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามการดำเนินงาน ตรวจราชการ การทำงานตามแผนแม่บทในระดับพื้นที่ การชี้แจงประเด็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************