คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน

    วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือ และประสานงานกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในงานที่เกี่ยวกับสถิติ รวมถึงคณะทำงานสำหรับการประชุมคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************