อบรมการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

               เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน (สำหรับนักบริหาร) รุ่นที่ ๑ บรรยายโดย นางสุณิชชา ชอบชัย ผู้อำนวยการสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง จำกัด ณ ห้องอบรม ๔ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************