ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                   เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   นายภุชพงค์ โนดไธสง   ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แก่ข้าราชการใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน ๑๗ คน   เพื่อเรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี   สามารถปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาทและพระบรมราโชวาท รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการและยังเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น ๒ ทิศใต้

*********************************