ครบรอบ ๑๒๙ ปี กรมบัญชีกลาง

                วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมคณะเป็นผู้แทนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๙ ปี และร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๓ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

*********************************