ครบรอบ ๘ ปี กสทช.

             วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม   พร้อมคณะ   เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ   ร่วมแสดงความยินดีกับ   พลเอก  สุกิจ ขมะสุนทร     ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง     กิจการโทรทัศน์     และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา  ครบรอบ ๘ ปี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

*********************************