สถิติไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสถิติอาเซียน

ดันความร่วมมือสถิติ มุ่งสร้างสถิติจากแหล่งข้อมูลใหม่

                    นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   ร่วมกล่าวสุนทรพจน์    เพื่อเปิดการประชุมคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 9 (The 9th Session ASEAN Community Statistical system Committee : ACSS9) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม InterContinental กรุงเทพร่วมกับ Mr. Ahmad Zafarullah, Assistant Director of ASEAN Integration Monitoring Directorate แห่งสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

                   ACSS เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะจัดการประชุมทุกๆ ปี เพื่อประสานด้านการพัฒนาทางสถิติ ปรับปรุงสถิติอาเซียนให้สอดคล้องกัน และจัดทำข้อมูลเพื่อการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน

                  ในปี 2562 นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 9 (The 9th Session ASEAN Community Statistical system Committee : ACSS9)   ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562 ในธีมหลักคือ “Advancing partnership to enhance the use of new data sources to complement conventional data sources for data sustainability of the ASEAN Community” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของไทยในฐานะประธานอาเซียน คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”เพื่อสร้างความร่วมมือทางสถิติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ประเทศต่างๆ  ใช้สถิติในการเตรียมรับมือกับรูปแบบของเศรษฐกิจใหม่ นั่นคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) เพื่อคว้าโอกาสและรับมือกับความท้าทาย เสริมสร้างความเชื่อมโยงของอาเซียนผ่านทางการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอาเซียน เพื่อให้อาเซียนไปได้ไกลกว่าเดิม

              หนึ่งในไฮไลท์ของการประชุม ACSS ครั้งที่ 9 ในปีนี้คือประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้นำเสนอเกี่ยวกับ “การใช้ข้อมูลจากการบริหารงานและแหล่งข้อมูลใหม่อื่นๆ ในการจัดทำสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม” (the use of administrative data and other new data sources in economic and social statistics) ซึ่งแสดงถึงนวัตกรรมในการเก็บข้อมูลการรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสาร

              ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนในความร่วมมือทางสถิติในภูมิภาคอาเซียนผ่าน ACSS    และคุณค่าในการพึ่งพาตนเองในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงได้สนับสนุนกิจกรรมอาเซียนเพื่อช่วยเหลืออาเซียน (ASEAN-help-ASEAN activities)   ในการสนับสนุนการริเริ่มโครงการเสริมสร้างศักยภาพ  เช่น  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคด้านสถิติ เป็นต้น

*********************************