นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data โดยใช้วิธี machine learning (Innovative Data Analytics for Granular Estimation of Population and poverty indicators)” ณ ห้องอบรม ชั้น 2 ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

*********************************