สำมะโนประชากรและเคหะ

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการบรรยาย เรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/อบรม ณ ต่างประเทศ ในระหว่างปี ๒๕๖๒ เกี่ยวกับเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวของต่างประเทศและนำความรู้มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************