ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันพัฒนาชุมชน

                 เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐: CD Day 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*********************************