ประชุมหารือให้ข้อมูล เพื่อประเมินสมรรถนะของระบบนิเวศข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเคลื่อนย้ายในประเทศไทย

                วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น ๔ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมมือกับภาคี  องค์กรสหประชาชาติ อันได้แก่ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (IOM) สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และสำนักสถิติแห่งสหประชาชาติ (UN SD) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ   ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับประชากรในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น (Migrants)   ผู้อพยพ (Refugees)   ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย (Asylum Seekers)  ผู้ไร้รัฐ (Stateless persons)   ตลอดจนผู้พลัดถิ่นฐานอื่นๆ จากเหตุความรุนแรงหรือภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อร่วมกันประเมินขีดความสามารถและสมรรถนะในระบบนิเวศข้อมูลเพื่อให้ทราบถึง แหล่งและชนิดของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์ การรายงาน และการแบ่งปันข้อมูล ด้านการย้ายถิ่นและพลัดถิ่นโดยเฉพาะในเด็ก ณ ห้องอบรมฝั่งทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒

*********************************