ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระปกเกล้า

                วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ ๒๑ ปี และร่วมบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องโถงรับรอง สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) ชั้น ๕ โซนทิศใต้ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ

*********************************