โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)

                เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเริ่มโครงการ (Kick off) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************