คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙

                วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ (The 9th Session ASEAN Community Statistical system Committee : ACSS9) ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************