ร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการ

                วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารส่วนราชการ (Year End Management Conference) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

*********************************