ร่วมการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ.

                วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ.ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (Year End Conference 2019) เรื่อง “การบริหารคนยุคใหม่...ใส่ใจ 3Cs” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถและความพร้อมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็ง ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร ๓ (อาคารศูนย์สัมมนา) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

*********************************