ถอดบทเรียนโครงการน้ำ

                เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานโดยนำโครงการดังกล่าวเป็นตัวตั้ง เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคนิค หรือแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สำหรับนำไปใช้กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนางานโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลองบีช การ์เดน โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

*********************************