ครบรอบ ๓ ปี สดช.

                วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒   นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   ร่วมแสดงความยินดีกับ นางปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสวันครบรอบ ๓ ปี แห่งการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน  “มูลนิธิคนพิการไทย” ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๙ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*********************************