สรุปบทเรียนโครงการน้ำ

                 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ โดยการเก็บรวบรวมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับครัวเรือนและการใช้น้ำในภาคการเกษตร การผลิต และการบริการจากสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อให้การจัดทำโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยการนำผลจากการถอดบทเรียนทั้ง ๔ ภาค และของส่วนกลางมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่อไป ณ โรงแรมเวลคัม เวิร์ด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี  

*********************************