เข้าร่วมโครงการสัมมนา

               วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง” เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐได้ทราบถึงหลักเกณฑ์อันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการระงับข้อพิพาททางปกครองของหน่วยงานของรัฐต่อไป ณ ห้องสัมมนา ๑ - ๒ ชั้น ๑๑ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*********************************