สำนักงานสถิติฯ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ

              เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความสามัคคีและ การทำความดีด้วยหัวใจ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะในทะเลของไทยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นจำนวนมาก อาจทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับบาดเจ็บหรือตายได้ ซึ่งมีผลกระทบในระดับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพมนุษย์ ดังนั้นเราควรร่วมมือกันเก็บขยะและรักษาความสะอาดของท้องทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมกลุ่ม “เทคนิคการสร้างเครือข่ายให้ได้พันธมิตรที่ดีเพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ของ สสช.” เพื่อให้บุคลากรได้มีการสื่อสารและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร รวมถึงการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ค่ายฝึกอบรม สวัสดิการภายในทัพเรือภาคที่ ๑ หาดนางรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

*********************************