รมว.ดีอี มอบนโยบาย สสช.

                   เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  แก่ผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ   โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวให้การต้อนรับ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสรุปบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่   เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ โดยเน้นย้ำเรื่องการปรับวิธีการปฏิบัติงาน  และให้ความสำคัญกับการสะท้อนปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค ให้กับผู้บริหาร รวมทั้ง รมว.  ได้รับรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้การสนับสนุน   ซึ่งการประชุมในครั้งนี้  เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานโดยนำโครงการดังกล่าวเป็นตัวตั้ง เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคนิค  หรือแนวคิดใหม่ๆ  ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์    สำหรับนำไปใช้กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนางานโครงการสำมะโน / สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ          รวมถึงการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์ กอง ผู้อำนวยการกลุ่มขึ้นตรงฯ สถิติจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ  ๗๖  จังหวัด  รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ คน ณ โรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

*********************************