สำมะโนประชากรและเคหะประเทศไทย

             วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สำมะโนประชากรและเคหะประเทศไทย ให้แก่บุคลากรของ สสช.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ บรรยายโดย นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และนางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ (อดีตรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

*********************************