ม. ราชภัฏมหาสารคามศึกษาดูงาน

           เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดรายการศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลสถิติ ให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงานและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกองสถิติพยากรณ์  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว  ณ ห้องอบรม ๑ ชั้น ๒ ทิศใต้  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************