พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

                เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีรับมอบ โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

*********************************