อบรมวิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๖

       วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๖ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น ๒ ทิศใต้  

*********************************