ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓

             วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓(สศส. ๖๓) (รวมการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย) ผ่านระบบ Video Conference ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากกองสถิติสังคมและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภาวดี นวลมณี นักจิตวิทยาคลินิก กรมสุขภาพจิต ร่วมบรรยายการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทยด้วย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************