ครบรอบ ๑๒๘ ปี กรมทรัพยากรธรณี

                    วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ   ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ในงานวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ ๑๒๘ ปี และร่วมบริจาคเงินให้กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี        เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ ณ บริเวณห้องโถงอาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ

*********************************