อบรมงานสารบรรณ

              เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม การซักซ้อมการปฏิบัติงานสารบรรณ     เพื่อทำความเข้าใจกับบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานสารบรรณ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************