อบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

               เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือผู้ที่ทำหน้าที่คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน ๗๒ คน และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๒๘ คน โดยการอบรมผ่านศูนย์การประชุมทางไกลจังหวัด (VDO Conference Center) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางเป็นวิทยากร การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ และ ๔๐๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************