ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

                วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓   นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน ๒๖ คน เพื่อเรียนรู้ระบบแบบแผนของทางราชการ  และเป็นข้าราชการที่ดี สามารถปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท  และพระบรมราโชวาทรวมทั้งสร้างขวัญ  และกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ และยังเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอบรม ๔ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************