ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

                วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เกี่ยวกับการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ประกอบด้วย การรายงาน ๓ ส่วน ได้แก่ ลักษณะสำคัญขององค์กรแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (หมวด ๑ – หมวด ๖) และตัวชี้วัด หมวด ๗ เพื่อให้การประเมินดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************