คณะทำงานเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ สปค.๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

              เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยมีคณะทำงานฯผู้แทนสถิติจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************