ต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล และชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวง DE

    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการในสังกัด ให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานทั้งนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมบรรยายชี้แจงภารกิจ และการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงฯร่วมบรรยายได้แก่ ปลัดกระทรวงดีอีเอส สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอีเอส และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ได้นำนักเรียนทุน เยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานภายในสำนักงานฯ ของดีป้า รวมถึงสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ GBDiหน่วยงานภายใต้สังกัดดีป้า ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ชั้น ๗ จตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

*********************************