ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล

           วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา  การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนรับรู้   สร้างความตระหนัก  และร่วมปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน   รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ให้สาธารณชนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง ณ ห้องวายุภักษ์ ๕ -๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************