การสร้างความเป็นทีมของกองบริหารจัดการระบบสถิติ

                   นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง   “การสร้างความเป็นทีมของกองบริหารจัดการระบบสถิติ”    เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสถิติ และสมรรถนะที่จำเป็นในแต่ละภารกิจของกองบริหารจัดการระบบสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการระบบสถิติ รวมจำนวน 40 คนระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

*********************************