แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการของประเทศในปี ๒๕๖๓

            นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่กองสถิติเศรษฐกิจได้เข้าพบหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับแนวทางจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลที่ได้จากการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูลจากการนับจดสถานประกอบการ) กับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำรูปแบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน เพื่อหน่วยงานภาครัฐสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวางต่อไป เมื่อวันที่ ๑๓, ๓๑ มกราคม และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

*********************************