ครบรอบ ๑๑๙ ปี กรมที่ดิน

                  นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดินครบรอบ ๑๑๙ ปี และร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรุงเทพฯ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

*********************************