ร่วมประชุม Expert Group meeting on the use of Earth Observation data

for Agricultural Census and Survey

            นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ เข้าร่วมประชุม Expert Group meeting on the use of Earth Observation data for Agricultural Census and Survey และได้นำเสนอในหัวข้อ Use of registry-based frame for 2023 Agriculture Censusระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ MercureLegian, Bali ประเทศอินโดนีเซีย

*********************************