ตรวจราชการ จ.กาญจนบุรี

                 นางอำไพ จิตรแจ่มใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓  พร้อมรับฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน  โดยมี นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

*********************************