กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MOU)

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน

              เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน ระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการยกระดับศักยภาพแรงงานและขีดความสามารถของกระทรวงแรงงาน ในการนำข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายบนหลักฐานเชิงประจักษ์    เพื่อสร้างคุณค่าในการพัฒนาประเทศ     โดยมี  นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายสุทธิ สุโกศลปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในการนี้ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมจงรัก ๗๐๗ ชั้น ๗ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารดีป้า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

*********************************