ประชุม Regional Thematic Conference on

“Managing a Statistical Organization in Times of Change”

                      นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม  Regional Thematic Conference on “Managing a Statistical Organization in Times of Change”ซึ่งเป็นการประชุมผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับประเด็นความท้าทาย ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานด้านสถิติของประเทศ และแนวโน้มการพัฒนาองค์กรสถิติในด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ(ร่าง)คู่มือองค์กรด้านสถิติ ฉบับที่ ๔ (the 4th revision of the Handbook of Statistical Organization)   (คู่มือองค์กรด้านสถิติที่มีเผยแพร่ปัจจุบัน เป็นฉบับที่ ๓) ซึ่งถือเป็นคู่มือ/แนวปฏิบัติ สำหรับให้ผู้บริหารองค์กรสถิติและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการบริหารจัดการงานด้านสถิติขององค์กร โดยในการประชุมครั้งนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ในวาระที่ ๓ “การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสารสนเทศสถิติและการปรับปรุงความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของข้อมูล ผ่านกรอบการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Securing quality of statistical information and improving data coherence through statistical analysis and analytical frameworks)” ระหว่างวันที่ ๑๒– ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

*********************************