.  

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

                วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************