ครบรอบ ๙ ปี สพธอ.

                   เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข  เลขานุการกรม  พร้อมด้วย   นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชาติชาย สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)ครบรอบ ๙ ปี ณ ห้อง Open Forum ชั้น ๒๑ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ (อาคารบี) ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร

*********************************