ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภัยแล้ง

               วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรมนางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ และนายบุญสิทธิ์ สุทธินุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำแล้ง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

*********************************