ม.ราชภัฏสวนสุนันทาดูงาน

               วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดรายการศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดทำข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาสาขาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องอบรม ๔ ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************