ประชุมหารือการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

            เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ United Nations Human Settlements Programms (UNHABITAT)   ทั้งนี้ สสช. และ UNHABITAT  ได้ร่วมหารือในรายละเอียดของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่องข้อถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเคหะ แนวทางการนำข้อมูลเคหะไปใช้วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาและการพัฒนาด้าน URBANIZATION และ HUMAN SECURITY ในประเทศต่างๆ ที่ UNHABITAT ได้เข้าไปร่วมดำเนินการณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************